Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że w związku ze zmianą umowy spółki KONTEKST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000601266 (dalej: „Spółka”), w wyniku której doszło m.in. do zmiany komplementariusza Spółki oraz zmiany nazwy Spółki, od dnia 1 stycznia 2021 roku Spółka funkcjonuje pod firmą: KONTEKST A. Wolski spółka komandytowa, a jej nowym, jedynym komplementariuszem uprawnionym do reprezentacji Spółki został pan Andrzej Wolski. Ponadto, z dniem 04 stycznia 2021 roku, w Spółce został powołany prokurent samoistny – pani Lidia Szczepanik, umocowana do samodzielnej reprezentacji Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Wyżej wymienione zmiany czekają na ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. O fakcie dokonania wpisu do rejestru poinformujemy Państwa w odrębnej wiadomości.

Jednocześnie informujemy, że zmiana nazwy Spółki oraz jej komplementariusza z dniem 1 stycznia 2021 roku nie wpływa na ważność umów zawartych przed ww. datą. Ponadto informujemy, że inne dane Spółki tj. numer KRS, NIP, REGON, adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów oraz adresy email pozostały bez zmian.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o odnotowanie powyższych zmian w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz kierowanie wszelkiej korespondencji, a także wystawianie wszystkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków) z uwzględnieniem następujących danych Spółki:

 

Nazwa i siedziba spółki

KONTEKST A. Wolski spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

 

Adres siedziby

ul. Nowogrodzka 56A, 00-695 Warszawa

KRS

0000601266

NIP

1132194970

REGON

016219230

Komplementariusz (wspólnik uprawniony do reprezentacji Spółki)

 

Andrzej Wolski

Prokurent

Lidia Szczepanik – prokura samoistna

 

 

Z poważaniem,

Andrzej Wolski