Redakcja

Przy materiałach przeznaczonych do publikacji wartość użytkowa przetłumaczonego tekstu często ma większe znaczenie niż wierność oryginałowi. Ponadto bardzo ważną rolę odgrywają poprawność językowa oraz stylistyka, która sprawia, że tekst dobrze się czyta.

Klientom, którym szczególnie zależy na tych aspektach tekstu docelowego, oferujemy usługę redakcji.


Redakcja to
usługa uzupełniająca, która ma na celu sprawdzenie treści w języku docelowym pod kątem jej zgodności z określonym przeznaczeniem, bez porównywania z tekstem źródłowym. Może mieć ona charakter:

– merytoryczny – jest wtedy wykonywana przez specjalistę w danej dziedzinie;

– językowy – na przykład gdy wymaga elementów copywritingu i tekst jest przeznaczony do celów marketingowych.

Usługa redakcji często jest mylona z korektą, warto więc wyjaśnić różnice między zakresem tych usług oraz kompetencjami niezbędnymi do ich wykonania. Najważniejszą różnicą jest to, że osoba przeprowadzająca korektę ma wgląd do oryginalnego tekstu, a poprawki językowe dokonywane są w miarę możliwości z zachowaniem oryginalnego stylu i frazeologii.

Redakcja natomiast przeprowadzana jest bez wglądu do tekstu oryginalnego, w związku z czym zakłada również ingerencję w logikę tekstu, jeśli ta jest zaburzona. Sprawny redaktor zwróci uwagę na logiczną spójność tekstu, merytoryczną poprawność zawartych w nim informacji, a także poprawność terminologii i ewentualne niezręczne sformułowania, które mogą utrudniać zrozumienie tekstu oraz jego przydatność do celu zamierzonego przez autora. Jest to więc usługa, która wymaga nie tylko znajomości zasad poprawności językowej i wrażliwości na styl, jak jest to w przypadku korekty, ale także umiejętności podniesienia wartości merytorycznej i użytkowej tekstu przeznaczonego do publikacji.