Odpowiedzialny Biznes w KONTEKŚCIE

Misją KONTEKSTU jest świadczenie specjalistycznych usług tłumaczeniowych z zachowaniem należytej staranności oraz prowadzenie działalności biznesowej zgodnie ze strategią win-win. Wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy, to rzetelna praca, szacunek wobec wszystkich członków zespołu, partnerów biznesowych i klientów, jasna komunikacja, wysokie kompetencje oraz stały rozwój. Aby osiągnąć powyższe standardy, sformalizowaliśmy je w Systemie Zarządzania Jakością, Kodeksie Etyki oraz strategii odpowiedzialnego biznesu, definiując sposób działania całego zespołu, a także zewnętrznych dostawców.

Strategia CSR

Główne obszary realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu w KONTEKŚCIE stanowią:
• wspieranie różnorodności i kultury w miejscu pracy, w tym zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych,
• działalność charytatywna,
• akcje proekologiczne i edukacyjne.

Kierunki i cele działań CSR

Etykieta i partnerstwo w biznesie

Nadrzędną zasadą w zarządzaniu zespołem naszego biura jest postawa szacunku, wzajemnego zaufania i tolerancji. Wartości te przyświecają nam również na co dzień w relacjach pomiędzy pracownikami oraz w kontaktach z dostawcami i klientami.
Wierzymy, że zapewniając nie tylko stabilne zatrudnienie, ale też przyjazne środowisko
i akceptację, przyczyniamy się do tworzenia inkluzywnego społeczeństwa, a także mamy udział w budowaniu stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Członkostwo w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od 3 grudnia 2010 KONTEKST jest członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od listopada 2016 – partnerem tłumaczeniowym FOB. Wykonujemy dla tej organizacji nieodpłatne tłumaczenia dokumentów potrzebnych w realizacji codziennej pracy.
W październiku 2018 roku zostaliśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, podejmując między innymi zobowiązanie do:
• tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności;
• wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań w celu rozwoju polityki równego traktowania;
• wprowadzenia i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy;
• wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego, oraz cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi;
• prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz informowania interesariuszy organizacji;
• corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów,
• promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych

70% stanowisk kierowniczych w firmie zajmują kobiety. KONTEKST wspiera proces rozwoju zawodowego kobiet oraz pomaga obalać stereotypy związane z narzucanymi im rolami społecznymi.
5 z 7 stanowisk kierowniczych w biurze piastują kobiety. Ponadto, kobiety stanowią 84% wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie.

Rozwój pracownika = rozwój firmy

Dbając o zapewnienie odpowiedniego stanu wiedzy i umiejętności zespołu cyklicznie organizujemy szkolenia w zakresie kwalifikacji wymaganych w poszczególnych działach i na konkretnych stanowiskach. Działania te są stale uzupełniane o projekty skierowane na ogólny rozwój zespołu oraz wzmacnianie kompetencji miękkich. Jednym z takich projektów jest zachęcanie pracowników do czytania książek oraz wymiany informacji na ich temat. W recepcji naszego biura znajduje się biblioteczka, stale uzupełniana o nowe pozycje o tematyce biznesowej, publicystycznej oraz książki z zakresu rozwoju osobistego.

Działalność charytatywna

 

Wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej

Wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej od lat stanowi rdzeń naszej działalności charytatywnej. Nieodpłatnie tłumaczymy teksty wykorzystywane w bieżących działaniach organizacji, takich jak umowy, upoważnienia, świadectwa czy dokumenty rejestracyjne.
Pomagając PAH pośrednio przyczyniamy się do osiągnięcia celów organizacji, takich jak:
• walka z ubóstwem i głodem,
• zapewnienie dostępu do wody, godnych i bezpiecznych warunków sanitarnych,
• zwiększanie dobrobytu,
• niwelowanie nierówności społecznych.
Ponadto, członkowie zespołu chętnie wykazują inicjatywę i włączają się w okolicznościowe akcje charytatywne, takie jak Pomagamy Mikołajowi czy Ciuch w Ruch.

Aktywność proekologiczna

Jako firma odpowiedzialna społecznie dbamy o środowisko między innymi poprzez unikanie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza i zmniejszanie liczby produkowanych odpadów.
W KONTEKŚCIE rozwiązania elektroniczne zastępują papierową dokumentację: wystawiamy między innymi elektroniczne faktury, certyfikaty i tłumaczenia poświadczone, co popularyzujemy wśród naszych klientów, zwłaszcza w dobie pracy zdalnej.
W naszym biurze zrezygnowaliśmy z kupna wody butelkowanej, korzystamy z filtra i pijemy warszawską kranówkę, prowadzimy także segregację odpadów oraz inne działania mające na celu zmniejszanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko.