Regulamin

Warunki ogólne

1. Biuro tłumaczeń KONTEKST (dalej: KONTEKST) wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne zgodnie z niniejszym Regulaminem, dobrymi praktykami i wytycznymi normy ISO 17100:2015.

1.1. Wszystkie tłumaczenia są wykonywane przez KONTEKST po otrzymaniu od Klienta pisemnego potwierdzenia zlecenia (mail, faks).

1.2. Przy pierwszym zamówieniu Klient przesyła (faksem lub mailem) wypełniony formularz zamówienia, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Klienta wobec kontrahentów, oraz odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualne dokumenty – nie starsze niż pół roku). Przy stałej współpracy KONTEKST przyjmuje zamówienia pocztą elektroniczną.

1.3. Brak pisemnego zamówienia zwalnia KONTEKST z obowiązku wykonania usługi.

Poufność

2. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).

2.1. Na życzenie Klienta KONTEKST dostarcza odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

3. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń zwykłych jest określona (umową lub zamówieniem) liczba znaków ze spacjami, liczba słów, czas pracy etc.

3.1. Jedna strona tłumaczenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego (tzw. „tłumaczenia przysięgłego”) zawiera 1125 znaków ze spacjami.

3.2. Podstawą rozliczenia z Klientem jest liczba znaków lub słów w gotowym tłumaczeniu. Liczba stron tłumaczenia zwykłego jest obliczana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a liczba stron tłumaczenia uwierzytelnionego jest zaokrąglana (w górę) do pełnej strony. Minimalną jednostką rozliczeniową jest jedna strona.

3.3. Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) są wykonywane z kopii lub na podstawie okazanego oryginału.

3.4. Zlecenia wykonywane w trybie zwykłym są przekazywane Klientowi do godziny 17.00 w dniu realizacji zlecenia lub według indywidualnych ustaleń.

3.5. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje opracowania tekstu do publikacji ani jego redakcji.

3.6. W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez KONTEKST w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.

3.7. KONTEKST zobowiązuje się do wykonywania zleceń z zachowaniem zasad należytej staranności, w szczególności zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki tłumaczenia.

3.8. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Klientowi przez KONTEKST tłumaczenia sporządzonego w ramach wykonania danego zlecenia Klient ma prawo zgłosić usterki stwierdzone w wykonanym tłumaczeniu. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej, z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień.

3.9. Wycena zostanie przygotowana w walucie oraz wedle stawki odpowiedniej dla kraju, w którym mieści się siedziba płatnika tłumaczenia.

Odpowiedzialność i prawa autorskie

4. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez KONTEKST jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia. Górna granica odpowiedzialności to 5000 zł.

4.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie superekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie superekspresowym akceptuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. KONTEKST jest jednak zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

4.2. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez KONTEKST.

Wykonywanie tłumaczeń ustnych

5. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).

5.1. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych są 4 godziny pracy tłumacza (tzw. blok).

5.2. Każdy rozpoczęty blok jest rozliczany jako cały (czterogodzinny) blok.

5.3. Nieskorzystanie z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza.

5.4. W wypadku odwołania przez Klienta zamówionego tłumaczenia w dniu wykonania usługi lub w dniu poprzedzającym wykonanie usługi Klient opłaca pełną kwotę wynagrodzenia, jeżeli odwołanie nastąpiło dwa dni przed wykonaniem usługi Klient płaci 50% należnego wynagrodzenia.

5.5. W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i posiłków tłumacza/-y na miejscu tłumaczenia.

5.6. W razie konieczności dojazdu lub powrotu w dniu innym niż dzień tłumaczenia, KONTEKST zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za czas spędzony przez tłumacza w podróży.

5.7. Wynagrodzenie za pracę tłumacza ustnego w soboty wynosi dodatkowo 50% stawki za tłumaczenie, a w dni wolne od pracy lub w nocy (od 22.00 do 6.00) – dwukrotność normalnej stawki za tłumaczenie.

5.8. Klienci korzystający z usług KONTEKSTU zobowiązują się nie kontaktować się bez pośrednictwa KONTEKSTU przez 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia z tłumaczami ustnymi KONTEKSTU pracującymi dla Klienta.

5.9. Wycena zostanie przygotowana w walucie oraz wedle stawki odpowiedniej dla kraju, w którym mieści się siedziba płatnika tłumaczenia.