Cytując dokument wydany przez Radę Unii Europejskiej: [język inkluzywny jest] wolny od uprzedzeń, unika stereotypów i aluzji do nieistotnych detali. Docenia pozytywne cechy ludzi – bez względu na ich płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, pochodzenie społeczne, religię, bezwyznaniowość czy światopogląd. Powstają kolejne publikacje zwracające uwagę twórców i tłumaczy na ten aspekt komunikacji.

Także współczesne wytyczne dotyczące badań i treści o tematyce zdrowotnej promują język włączający, który nie stygmatyzuje i nie powiela stereotypów. Gdzie i w jaki sposób można go stosować?

Jest to szczególnie ważne w materiałach przeznaczonych dla pacjentów – takich jak na przykład ulotka, ogłoszenie dotyczące rekrutacji do badania klinicznego czy formularz świadomej zgody pacjenta (ICF) i może mieć bezpośrednie przełożenie na liczbę czy retencję ochotników.

Jeden z bardziej obrazowych przykładów języka inkluzywnwego w kontekście okołomedycznym to unikanie zwrotów takich jak „cierpieć na” i słów sugerujących bierność i brak kontroli nad własnym życiem, np. „dotknięty” [danym schorzeniem]. Powinno się raczej pisać i mówić o osobie: na przykład „osoba z niepełnosprawnością”. Tłumacząc teksty na języki fleksyjne należy zwrócić dodatkową uwagę na formy osobowe, aby uwzględnić wszystkich pacjentów identyfikujących się z daną płcią.

KONTEKST jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i członkiem FOB – otwarcie na różnorodność jest jedną z naszych podstawowych wartości. Klienci coraz częściej sygnalizują nam potrzeby w zakresie dostosowania dokumentacji do założeń języka inkluzywnego. Posiadamy odpowiednie zasoby technologiczne, aby stosować spójną nomenklaturę w ramach danego tłumaczenia oraz między projektami. Tworzymy i aktualizujemy glosariusze i bazy terminologiczne.

Przyspieszamy inkluzywną komunikację w obszarze life sciences.

 

Bibliografia: