Wprowadzasz regulamin pracy zdalnej w międzynarodowym środowisku? Przygotuj tekst w wielu językach, aby dopełnić formalności. Bądź gotowy na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, zapewniając odpowiedni dostęp do informacji wszystkim pracownikom, posługującym się różnymi językami.

KONTEKST świadczy wyspecjalizowane usługi tłumaczeniowe dla działów HR, administracji i centrów usług wspólnych. Przyspieszamy wielojęzyczną komunikację dzięki technologii i doświadczeniu. Skontaktuj się z nami również przy tej okazji!

Niedawna nowelizacja Kodeksu pracy[1] definiuje i reguluje kwestię pracy zdalnej oraz hybrydowej. Do 7 kwietnia 2023 przedsiębiorcy powinni przygotować stosowne dokumenty wskazane w nowelizacji takie jak: regulamin pracy zdalnej, procedury ochrony danych osobowych czy wzory nowych wniosków pracowniczych, które mogą być składane w postaci elektronicznej.

Zgodnie z Art. 6718: Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna), a Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić: przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. (Art. 6719. § 1.)

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. (§ 4.)

Praca zdalna jest obecnie synonimem elastyczności przedsiębiorstwa i umożliwia rekrutację topowych talentów bez zważania na odległości geograficzne. Z tego względu wspomniane dokumenty warto
i należy przetłumaczyć na języki korporacyjne.

W dobie coraz większej migracji trzeba również przypomnieć, że powierzając wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, zatrudniający ma obowiązek przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla niego przed podpisaniem umowy.

 

[1] Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw