W branży medycznej oczywiste jest, że aby przyspieszyć proces tworzenia nowych leków, niezbędne jest zwiększenie zaangażowania społeczeństwa, a w szczególności pacjentów. Jednym ze sposobów, w jaki można ten cel osiągnąć, jest zwiększenie dostępności informacji na temat prowadzonych badań, w szczególności ich streszczeń w prostym języku (ang. Plain Language Summary), które będą zrozumiałe dla osoby niezwiązanej ściśle z medycyną oraz bez wykształcenia kierunkowego w tym zakresie. Pojęcia „Plain Language Summary” oraz „Lay Language Summary” często używane są zamiennie, lecz, choć są blisko ze sobą spokrewnione, istnieją między nimi pewne różnice znaczeniowe.

Lay Language Summaries” (LS, o których pisaliśmy już wcześniej – LINK) mają na celu poinformowanie opinii publicznej oraz uczestników badania klinicznego o wynikach przeprowadzonego badania w łatwy do zrozumienia sposób, z reguły odpowiadający poziomowi umiejętności czytania ze zrozumieniem przeciętnego dwunastolatka. Dostarczanie przez sponsorów badań ich podsumowań napisanych prostym językiem to wymóg, który wszedł w życie 31 stycznia 2023 roku wraz z wejściem w życie kolejnych wymogów ujętych w rozporządzeniu EU CTR No 536/2014. Wraz z Lay Summary, do Systemu Informacji o Badaniach Klinicznych (ang. CTIS – Clinical Trial Information System), stworzonego przez Europejską Agencję Leków (EMA), w ciągu 12 miesięcy od zakończenia badania składane będzie również techniczne podsumowanie wyników wszystkich badań interwencyjnych od I do IV fazy, zgodnie z załącznikami IV oraz V wyżej wspomnianego rozporządzenia. Zwiększenie transparentności w komunikacji z pacjentami ma na celu poprawę zaufania publicznego i poszerzenie świadomości w zakresie badań klinicznych, a w dalszej perspektywie może pozytywnie wpłynąć na rekrutację i retencję pacjentów.

„Plain Language Summaries” (PLS) są krótkimi podsumowaniami publikacji naukowych, konferencji czy badań medycznych i zapewniają powszechny dostęp do informacji naukowych napisanych w sposób łatwo zrozumiały i pozbawionych żargonu branżowego.

Mogą również służyć lekarzom jako pomoc naukowa podczas przedstawiania swoim pacjentom nowych lub istotnych badań. PLS to publikacje o różnej długości – od krótkich, mniej więcej tych samych rozmiarów, co abstrakty naukowe, do dłuższych, zawierających materiały wizualne. Mogą one być częścią artykułu naukowego, stanowić materiały dodatkowe lub osobne publikacje, znane jako publikacje PLSP (ang. Plain Language Summary Publication). Takie wtórne publikacje są powszechnie akceptowane, posiadają swój własny, unikalny numer identyfikacyjny (DOI) oraz mogą wpływać na zwiększenie liczby wyświetleń oryginalnego artykułu naukowego. Plain Language Summaries są coraz częściej wykorzystywane przez magazyny naukowe oraz sponsorów badań i podobnie jak Lay Summaries, wpływają na zwiększenie zaangażowania społeczeństwa oraz wzrost świadomości o istotnej roli badań naukowych.

PLS, w przeciwieństwie do LS, nie muszą być zamieszczane w jednej bazie danych CTIS. Dodatkowo, w odniesieniu do PLS często używana jest różnoraka terminologia (np. lay abstract, patient summary, lay language summary) co sprawia, że są one trudne do zlokalizowania przez profesjonalistów, nie wspominając o pacjentach, wykorzystujących w tym celu najczęściej wyszukiwarkę Google (źródła: LINK, LINK). Badanie przeprowadzone w 2020 roku wykazało, że żadne podsumowania czy streszczenia badań, zawierające łatwo przyswajalne informacje, nie osiągną pełnego potencjału, dopóki nie staną się łatwe do zlokalizowania, na przykład za pomocą indeksowania oraz odpowiedniej pozycji w rankingu wyników w popularnych wyszukiwarkach (źródło: LINK).

Zgodnie z rozporządzeniem EU CTR No 536/2014, Lay Language Summaries mają być składane w językach urzędowych wszystkich państw europejskich, w których prowadzone było badanie, co jest zdecydowanym krokiem naprzód w dążeniach do lepszego zrozumienia oraz łatwiejszego dostępu informacji dla pacjentów.

Pomimo iż nie ma wymogu tłumaczenia Plain Language Summaries na języki lokalne, ich dostępność w szerszym spektrum językowym mogłaby wpłynąć nie tylko na świadomość społeczną, ale także ułatwić dostęp do oryginalnych artykułów, na podstawie których powstały. Zespół KONTEKSTu posiada odpowiednie know-how, aby zapewnić, że opracowane przez Państwa proste streszczenia oraz podsumowania nie utracą pierwotnego znaczenia po przetłumaczeniu na inne języki, dzięki czemu opinia publiczna oraz pacjenci zyskają szerszy ogląd prowadzonych przez Państwa badań.