CSR (ang. Corporate Social Responsibility – polityka odpowiedzialnego biznesu) jest nie tylko strategią wizerunkową, ale codziennym działaniem, które przyczynia się do poprawy warunków życia i pracy, zwiększania świadomości zarówno producentów, jak i konsumentów, a także promowania pozytywnych postaw i wartości w różnych dziedzinach istotnych dla wspólnego dobra i zrównoważonego rozwoju. W KONTEKŚCIE realizujemy działania CSR w kilku obszarach:

1. Działania proekologiczne

Firma odpowiedzialna społecznie dba o środowisko w którym się rozwija. Nie pozwala, aby cel, którym się kieruje stanowił zagrożenie dla naturalnej równowagi, między innymi poprzez unikanie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza i zmniejszanie liczby produkowanych odpadów. W KONTEKŚCIE rozwiązania elektroniczne zastępują papierową dokumentację: wystawiamy między innymi elektroniczne faktury, certyfikaty i tłumaczenia poświadczone.

 2. Wspieranie różnorodności i kultury w miejscu pracy

Firma, która oferuje swoim pracownikom nie tylko stabilne zatrudnienie, ale też przyjazne środowisko i akceptację, ma szansę na bardziej dynamiczny rozwój. Poprzez wsparcie dla różnorodności i kształtowanie kultury organizacyjnej w miejscu pracy rozumie się między innymi:

– szacunek do osób współpracujących,

– przeciwdziałanie dyskryminacji,

– otwartość międzykulturową,

– równouprawnienie.

Fundamentalnym założeniem KONTEKSTU jest wspieranie różnorodności i wzajemnego szacunku w miejscu pracy. W październiku 2018 roku podpisaliśmy Kartę Różnorodności koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

3. Zaangażowanie w akcje charytatywne

Gotowość niesienia pomocy, zarówno w obrębie lokalnym, jak i międzynarodowym pozwala promować społeczną odpowiedzialność i przyczynia się do rozwoju gospodarki. Takie działania umacniają więzi między przedsiębiorstwem, a społeczeństwem. Przede wszystkim jednak promują aktywną postawę wśród pracowników. Nasze biuro od lat wspiera Polską Akcję Humanitarną, świadcząc  nieodpłatne usługi tłumaczeniowe oraz jest partnerem tłumaczeniowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 4. Relacje z klientami

Kolejnym krokiem w budowaniu polityki odpowiedzialnego biznesu jest rozwój relacji z klientami w oparciu o zaufanie i wzajemny szacunek. Firma, która traktuje swoich kontrahentów odpowiedzialnie  ma większe szanse na wieloletnią współpracę z nimi. W KONTEKŚCIE relacje partnerskie są podstawą zarówno w kontakcie z klientami jak i członkami zespołu.