T: +48 22 548 07 00

Zasady współpracy z tłumaczami

Zasady współpracy z tłumaczami

Wszyscy tłumacze wykonujący zlecenia na rzecz KONTEKSTU są zobowiązani do zachowania zasad ochrony informacji poufnych.

1. Tłumacz zobowiązuje się do ochrony i należytego zabezpieczenia informacji stanowiących tajemnice spółki KONTEKST lub jej klientów. Tłumacz nie ma prawa do ujawnienia tych informacji osobom trzecim.

2. Tłumacz korzystający w swoim systemie informatycznym z udostępnianych przez KONTEKST informacji poufnych zobowiązuje się do posiadania indywidualnego identyfikatora użytkownika (loginu) oraz hasła dostępu do systemu.

3. Zabronione jest umożliwienie dostępu osób trzecich do informacji poufnych udostępnionych Tłumaczowi przez KONTEKST.

4. Tłumacz zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przetwarzanych na swojej stacji roboczej za pomocą hasła spełniającego poniższe wymagania:

 • składa się z co najmniej dwunastu znaków alfanumerycznych;
 • nie jest oczywiste (np. imię, nazwisko, nazwy własne, data urodzenia itp.);
 • jest zmieniane regularnie, min. co 2 miesiące.

5. Zabronione jest udostępnianie hasła osobom trzecim.

6. W przypadku utracenia hasła dostępu i/lub ujawnienia go osobie trzeciej Tłumacz zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany hasła.

7. Jeżeli Tłumacz posługuje się danymi/ informacjami poufnymi w formie wydruków, zobowiązany jest do przechowywania ich w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

8. Przynajmniej raz na miesiąc Tłumacz zobowiązany jest do sprawdzenia użytkowanego systemu informatycznego pod kątem obecności wirusów komputerowych. Zalecane programy: Kaspersky Internet Security, McAfee Internet Security, Symantec Norton Internet Security, SOPHOS, ESET End Point, ESET Smart Security.

Tłumaczenia ustne

1. Przystępując do tłumaczenia ustnego, Tłumacz jest zobowiązany:

 • starannie przygotować się do pracy, wykorzystując materiały przekazane przez KONTEKST i klienta oraz pochodzące z innych dostępnych Tłumaczowi źródeł;
 • punktualnie stawić się u klienta w ustalonym miejscu i o uzgodnionej godzinie, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie stanowiska pracy i kontrolę poprawności działania sprzętu oraz ewentualne przeszkolenie w zakresie jego obsługi;
 • zadbać o schludny i dostosowany do charakteru pracy wygląd i strój;
 • korzystać z identyfikatorów i wizytówek dostarczonych przez KONTEKST;
 • dostosować się do wynikających z przebiegu imprezy potrzeb klienta;
 • po zrealizowaniu zlecenia poinformować KONTEKST o przebiegu tłumaczenia i rzeczywistym czasie realizacji zlecenia.

2. KONTEKST, w miarę możliwości, dostarcza Tłumaczowi szczegółowy program spotkania, teksty referatów, materiały pomocnicze, wykaz prelegentów oraz inne informacje otrzymane od klienta, które ułatwiają wykonanie tłumaczenia.

3. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo uzgadniana z Tłumaczem przed zatwierdzeniem zlecenia.

4. Wszystkie ustalenia z Tłumaczem potwierdzane są na piśmie (np. mailem zawierającym numer zlecenia).

5. Tłumacz przyjmujący zlecenie od KONTEKSTU zobowiązuje się do nieprzyjmowania zleceń bezpośrednio od Klientów KONTEKSTU przez 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia wykonanego przez Tłumacza dla KONTEKSTU.

Tłumaczenia pisemne

1. Tłumacz wykonuje tłumaczenia dla KONTEKSTU na podstawie zlecenia oznaczonego numerem. Podstawą rozliczeń za wykonane tłumaczenie jest liczba znaków w gotowym, zweryfikowanym przez KONTEKST, tłumaczeniu lub analiza w narzędziu CAT. Liczbę znaków ustala się według następujących zasad:

2. Informacja o zleceniu jest przekazywana Tłumaczowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Następnie Tłumacz otrzymuje pocztą elektroniczną, poprzez strefę partnerską lub serwer FTP, faksem lub przesyłką kurierską tekst oryginalny oraz zlecenie, określające warunki wykonania: numer tłumaczenia, datę i godzinę odesłania gotowego tłumaczenia do KONTEKSTU oraz stawkę wynagrodzenia.

3. Stawka wynagrodzenia za stronę tłumaczenia określana jest każdorazowo przez KONTEKST.

4. Po zaakceptowaniu zlecenia na warunkach określonych przez KONTEKST Tłumacz powinien niezwłocznie potwierdzić pisemnie (pocztą elektroniczną) przyjęcie zlecenia, podając jego numer.

5. Tłumacz powinien sprawdzić zgodność przesłanego dokumentu z otrzymanym uprzednio opisem (liczba stron, liczba plików, charakter tekstu). W przypadku zauważenia niezgodności Tłumacz powinien niezwłocznie poinformować o nich KONTEKST, w przeciwnym razie uważa się, że zlecenie zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

6. Gotowe tłumaczenie Tłumacz odsyła do KONTEKSTU pocztą elektroniczną na adres: kontekst_at_kontekst.pl lub w sposób określony w zleceniu.

7. Tłumacz jest zobowiązany przekazać tłumaczenie do KONTEKSTU terminowo i nie później niż w terminie określonym w zleceniu. Jeśli nie ma innych wskazań, tłumaczenie powinno być przesłane do KONTEKSTU pocztą elektroniczną do godziny 8:30 rano dnia określonego jako termin realizacji.

8. W razie niemożności dotrzymania terminu z powodu zdarzeń losowych Tłumacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym KONTEKST i uzyskać potwierdzenie przyjęcia takiej wiadomości. Niedotrzymanie terminu skutkuje obniżeniem stawki wynagrodzenia i/lub wypowiedzeniem umowy.

9. Tłumacz jest zobowiązany wykonać tłumaczenie zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z najlepszą praktyką. W szczególności:

 • narzędzia CAT: według analizy wykonanej programem memoQ lub innym programem wspomagającym tłumaczenie, na podstawie ustalonych z KONTEKSTEM progów wagowych;
 • MS Word: za pomocą funkcji „Statystyka wyrazów” lub z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 • MS Excel i PowerPoint: zawartość jest przenoszona i liczona w MS Word lub liczona z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 • inne formaty: według indywidualnych ustaleń;
 • tłumaczenia uwierzytelnione (poświadczone przez tłumacza przysięgłego): według zasad określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości;
 • stosować odpowiednią terminologię specjalistyczną, uwzględniając przekazane przez KONTEKST wskazówki/glosariusze klienta;
 • zapewnić poprawność językową (gramatyczną) i stylistyczną tekstu;
 • formatować tekst starannie, nie stosując bez wyraźnej potrzeby podziałów sekcji, pól tekstowych, niestandardowych odstępów między wersami/akapitami itp.;
 • dostosować styl tekstu do jego przeznaczenia i grupy docelowej.

10. Tłumacz powinien odpowiednio wcześnie zgłaszać problemy merytoryczne i formalne związane z realizacją zlecenia. KONTEKST nie akceptuje zgłaszania problemów w dniu określonym jako termin realizacji tłumaczenia.

11. Tłumacz jest zobowiązany do stosowania terminologii przyjętej w danej dziedzinie oraz uwzględniania informacji dotyczących terminologii przekazanych mu przez KONTEKST.

12. Zlecenia realizowane jednocześnie przez wielu tłumaczy są koordynowane przez przedstawiciela KONTEKSTU. W takim wypadku Tłumacze są zobowiązani do stosowania ujednoliconej terminologii określonej przez KONTEKST.

13. Przed oddaniem tłumaczenia Tłumacz jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia tekstu.

14. W wypadku braku akceptacji tłumaczenia z powodu dużej liczby błędów lub ich wagi (niska jakość wykonanego tłumaczenia) może ono zostać odesłane do Tłumacza ze wskazówkami i zaleceniem poprawy i/lub za dane zlecenie zostanie obniżona stawka.

15. Również w przypadku spóźnień Tłumacza w dostarczeniu tekstu na ustalony dzień i godzinę KONTEKST może obniżyć stawkę.

16. Uzasadnione reklamacje od klientów KONTEKSTU skutkują obniżeniem wynagrodzenia Tłumacza.